groepenkast advies en informatie


Veel gestelde vragen

 

Vragen en antwoorden omtrent de groepenkast

Hieronder hebben wij een aantal veel gestelde vragen van onze klanten vermeld.
Heeft u een vraag waarover u meer advies wenst, neem dan gerust contact met
ons op, misschien kunnen wij u van dienst zijn met het juiste antwoord of advies.

klik op de vraag en het antwoord verschijnt

Akkoordverklaring voor gebruik van onze website:

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van deze website van
Hillebrand Elektroservice (www.groepenkast-meterkast-vervangen.nl) gaat de sitebezoeker
akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden:


Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van deze website wordt de sitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Deze website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Hillebrand Elektroservice en worden aan deze website bezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Hillebrand Elektroservice kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites. Hillebrand Elektroservice behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.

Hillebrand Elektroservice redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van deze website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze site verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie op een bij Hillebrand Elektroservice afgenomen dienst worden geclaimd en evenmin toezeggingen over het behalen van een bepaald resultaat worden afgeleid.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Hillebrand Elektroservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de website van Hillebrand Elektroservice beschikbare informatie. Hillebrand Elektroservice aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de website van Hillebrand Elektroservice


Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Hillebrand Elektroservice of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van onze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Hillebrand Elektroservice, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.


Persoonsgegevens

De mogelijkheid bestaat dat Hillebrand Elektroservice bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de sitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van een offerte). In het kader van gegevensbescherming zal Hillebrand Elektroservice deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden.

Interactieve communicatie - gebruik gastenboek
De sitebezoeker krijgt de mogelijkheid persoonsgegevens en reacties in ons gastenboek (verder: data) in te vullen. Direct na het invullen wordt de door de sitebezoeker ingevoerde data in het gastenboek zichtbaar op onze website. Dergelijke gegevens zijn vrij van eigendomsrechten, niet vertrouwelijk en voor een ieder toegankelijk. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker Hillebrand Elektroservice om niet toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van Hillebrand Elektroservice wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.

Hillebrand Elektroservice is in geen geval aansprakelijk voor het door de sitebezoeker geformuleerde.
De sitebezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de website van Hillebrand Elektroservice verstuurt niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van Hillebrand Elektroservice of van derden.


Cookies

Op haar website maakt Hillebrand Elektroservice geen gebruik van zogenaamde "cookies".


Toepasselijk recht - Scheidbaarheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.


Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Hillebrand Elektroservice behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.Alle rechten voorbehouden - HILLEBRAND ELEKTROSERVICE

De aanwezigheid van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is in Nederland
volgens de NEN 1010 sinds 1975 verplicht. Ze worden veelal in de groepenkast opgenomen.

Tegenwoordig mogen de aardlekschakelaars van 500 mA (=0,50 A) niet meer worden gebruikt en
alle aardlekschakelaars van het type AC zijn niet meer toegestaan.

In installaties na 1996 en sinds 1 september 2005 is het zelfs verplicht, om in woningen waarvan
de bouwvergunning is afgegeven na deze datum, alle eindgroepen in de groepenkast verdeeld achter
twee aardlekschakelaars van 30 mA te plaatsen (bij meer dan twee eindgroepen).

Ook bij het aanpassen van de groepenkast is men verplicht de nieuw te plaatsen eindgroep achter
een aardlekschakelaar van maximaal 30 mA (=0,03 A) te plaatsen.
Met andere woorden de volledige installatie moet dan worden aangepast en achter twee
aardlekschakelaars van maximaal 30 mA worden geplaatst en waaronder dus ook de wasmachine.

In huisinstallaties mogen maximaal 4 groepen worden aangesloten achter één aardlekschakelaar.

Per 1 september 2005 is in Nederland overigens ook een hoofdschakelaar verplicht geworden.

Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of ingrijpende
aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.

Een hoofdschakelaar is sinds september 2005 verplicht in elke groepenkast.
Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of
ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.

Groepen met een overstroombeveiliging (stop/zekering) van ten hoogste 25 A waarvan
wandcontactdozen deel uitmaken, moeten zijn beveiligd door een aardlekschakelaar
met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA
Indien deze wandcontactdozen zijn aangebracht in ruimten waar sprake is van de
volgende gebruiksfuncties of subgebruiksfuncties:

1. woonfunctie;
2. logiesfunctie;
3. celfunctie;
4. onderwijsfunctie voor basisonderwijs;
5. onderwijsfunctie voor speciaal onderwijs;
6. bijeenkomstfunctie.

Kort samengevat:

In woonhuizen moeten bij het vervangen, uitbreiden of aanpassen van de
groepenkast alle groepen verplicht worden beveiligd door een aardlekschakelaar.

Wij constateren regelmatig dat er in woningen verkeerde aardlekschakelaars worden toegepast.

Er bestaan verschillende typen aardlekschakelaars met specifieke technische eigenschappen.

Soorten aardlekschakelaars:

- Aardlekschakelaars klasse A
- Aardlekschakelaars klasse AC
- Aardlekschakelaars klasse B
- Aardlekschakelaar High Immunity

Er onderscheiden zich tevens electro-magnetische en electronische aardlekschakelaars.

Ter vergroting van de veiligheid (direct en indirect contact) van de elektrische installatie in woningen
dienen alleen Klasse A, electro-magnetische aardlekschakelaars van 30mA te worden toegepast.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook 100mA of 300mA aardlekschakelaars worden toegepast.

Een vakkundig erkend installateur kan u vertellen welk type aardlekschakelaar zich momenteel in
de groepenkast van uw woning bevindt, of in een bepaalde situatie kan worden toegepast.

Vroeger bestond er nog onderscheid tussen zogenaamde natte en droge groepen.
Natte groepen waren bijvoorbeeld de keuken of de badkamer.
Toen hoefden alleen de stopcontacten van de droge groepen beveiligd te worden.
Tegenwoordig moeten alle stopcontacten verplicht beveiligd worden door een aardlekschakelaar.
Dus ongeacht het een natte of een droge groep is.

Het is niet verstandig om alles achter één aardlekschakelaar te plaatsen, omdat dan bij
uitschakeling de gehele installatie spanningloos raakt.
Er moeten dan ook altijd minimaal twee aardlekschakelaars worden toegepast.
Het is aan te raden om de groepen van één verdieping te verdelen over beide aardlekschakelaars.
In geval van storing heb je dan toch nog altijd een lichtpunt in de buurt.

Er mogen maximaal 4 groepen worden geplaatst achter één aardlekschakelaar.

Het maakt hierbij niet uit of deze groep 2 of 4-polig is uitgevoerd.

In een nieuwbouw kantoorpand wordt een nieuwe verdeelkast geplaatst met daarin
een 4 polige hoofdschakelaar van 160 A. Met daarin een aantal krachtgroepen en een aantal groepen gecombineerd (werkplek wandcontactdozen en Lichtgroepen) heeft men
de groepen niet beveiligd door middel van een aardlekschakelaar. Is dit toegestaan?

In kantoorruimten behoeven de wandcontactdozen niet achter een 30mA ALS geplaatst te worden.
Wel dient hierbij gekeken te worden of aanvullende bescherming, door middel van een aardlekschakelaar, niet om een andere reden gewenst is, bijvoorbeeld omdat er niet een voldoende
lage aardverspreidingsweerstand haalbaar is (dit geldt overigens doorgaans bij zgn TT-stelsels )
Bij een verdeler van 160A is altijd sprake van een TN-stelsel en is de circuitweerstand voldoende laag.

Er zijn internationaal wel discussies gaande om de Aardlekschakelaar ook verplicht te stellen in de kantooromgeving,maar zover is het nog niet.

De bestaande installatie moet voldoen aan de eisen ten tijde dat de woning werd gebouwd.
Als aan deze installatie niets gebeurd dan zijn er geen aanpassingen nodig.
Wanneer er uitbreidingen/aanpassingen plaatsvinden aan de elektrische installatie dan
moeten deze voldoen aan de laatste normen.

Met betrekking tot de groepenkast betekend dat het volgende:

 • De groepenkast moet zijn voorzien van een hoofdschakelaar
 • De groepenkast moet zijn voorzien van minimaal 2 aardlekschakelaars
 • Geen onderscheid meer tussen "droge" en "natte" groepen
 • Er mogen maximaal 4 groepen worden beveilig door één aardlekschakelaar

Conclusie:
Elke nieuw aangelegde groep moet altijd worden beveiligd achter een aardlekschakelaar.

Formeel heet de meterkast tegenwoordig meterruimte. De reden hiervoor is dat de tegenwoordige
meterruimte eigenlijk geen kast meer is en er ook niet meer zo uitziet.

Ter verduidelijking: de meterruimte is de ruimte waarin zich de groepenkast bevindt.

De voorschriften die betrekking hebben op bouwkundige afmetingen van de meterruimte kunt u
terugvinden op de website van de netbeheerder. Deze voorschriften zijn alleen van toepassing bij
de aanleg van een nieuwe meterruimte bij nieuwbouw.

In bestaande situaties gelden de voorschriften van de meterruimte volgens het bouwbesluit van
het jaar waarin de woning of het bedrijfspand werd gebouwd.

Afmetingen en inrichting van een nieuwe meterkast (nieuwbouw)
De afmeting en de inrichting eisen van een meterruimte in een woning zijn vastgelegd
in de NEN 2768. De NEN 2768 wordt uitsluitend aangestuurd voor een woonfunctie.


Voor de huidige richtlijnen en afmetingen van een nieuwe meterruimte verwijzen wij u graag
naar de onderstaande website van Aansluitingen.nl

website aansluitingen.nl

Hager beltransformatorEen beltransformator heeft u nodig voor de juiste werking van de deurbel.
De deurbel werkt namelijk op zwakstroom (meestal 8 Volt) en kan dus niet
op 230Volt worden aangesloten. Hiervoor gebruikt u een beltransformator.
De beltranformator zit meestal in de meterkast en zorgt ervoor dat de stroomvoorziening van 230 Volt naar meestal 8 Volt wordt omgevormd.

De samenstelling van de groepenkast kan worden uitgebreid met diverse extra componenten.

Voorbeelden van deze extra uitbreidings componenten zijn bijvoorbeeld een:

- Beltransformator
- Stopcontact
- Programmaklok
- Relais

Deze extra componenten mogen parallel bij een bestaande groep worden geplaatst, indien
bij de montage, gebruik wordt gemaakt van de verschillende navolgende mogelijkheden:

- De installatieautomaat is voorzien van dubbele steekcontacten
- De installatieautomaat is uitgevoerd met kooiklemmen
- Bij kooiklemmen: alleen bedrading van hetzelfde type en diameter toepassen
- Bij gebruik van een aftakblokje

Apparaten met een hoger vermogen dan 2000 Watt vereisen een aparte groep.


BIJVOORBEELD:

 • wasmachine
 • vaatwasser
 • combimagnetron
 • wasdroger
 • quooker
 • oven
 • inductiekookplaat t/m 7300 Watt achter een kookgroep
 • inductiekookplaat vanaf 7400 t/m 11.400 Watt achter een krachtgroep (3 fase)

Opmerking:
Elke nieuw aangelegde groep moet altijd worden beveiligd achter een aardlekschakelaar.

Op een 1 fase groepenkast (1x230Volt/35-40A) mogen maximaal 12 groepen.

kookgroep


Een kookgroep bestaat uit 2 gekoppelde groepen.
Als je bijvoorbeeld elektrisch wilt gaan koken, moet de groepenkast uitgebreid
worden met een zogenaamde kookgroep.Een kookgroep kan toegepast worden bij kooktoestellen (inductie/keramisch) met een maximaal aansluitvermogen van ten hoogste 7300 Watt.

Bij kooktoestellen met een aansluitvermogen vanaf 7400 t/m 11.400 Watt dient gebruik te worden gemaakt van een krachtgroep, welke alleen kan worden toegepast bij een 3 fasen aansluiting.

aardlekautomaat
Een aardlekautomaat is een installatieautomaat (groep) gecombineerd met een aardlekschakelaar.
Dit is een uitstekende oplossing voor bijvoorbeeld de tuinverlichting.

 

Als u een nieuwe groepenkast gaat kopen, dan moet u de keuze maken tussen een
1-fase en een 3-fase groepenkast. In de meeste huizen zit een 1-fase groepenkast.

Hoe komt u te weten welk type aansluiting u heeft ?

Dit kunt u controleren door op de KWh meter te kijken naar de aansluitwaarde.

- staat er 220/230 Volt op dan heeft u een 1 fase aansluiting.
- staat er 380/400 Volt dan heeft u een 3 fase aansluiting.

Het type aansluiting kunt u tevens nazien op het jaaroverzicht van uw energiebedrijf.

Voor uw woning zal in het algemeen een aansluiting met een hoofdbeveiliging van 1x35A
voldoende zijn.

Installaties tot 5500 VA (Watt) bij 230 Volt hebben meestal een hoofdbeveiliging van 1x25A (230Vx25A).
Installaties tot 8000 VA (Watt) bij 230 Volt hebben meestal een hoofdbeveiliging van 1x35A (230Vx35A).

De hierboven genoemde vermogens zijn het verwachte maximaal gelijktijdig af te nemen vermogen.
Dat wil zeggen: Het vermogen wat u gemiddeld gelijktijdig gebruikt.

Bij een te verwachten groter gelijktijdig vermogen, dus bij een gebruik van meer dan 8000 VA (Watt)
zult u dus een driefasen aansluiting moeten aanvragen.

Klik op een probleem en U ziet vanzelf het antwoord verschijnen

1. De aardlekschakelaar weigert
2. De aardlekschakelaar springt uit en u krijgt hem niet meer in.
3. Installatie delen die vaak een aardlek storing veroorzaken.
4 .Hoe vaak moet u de aardlekschakelaar testen.
5. Er is helemaal geen spanning meer.
6 .Er hangt een brandlucht in de meterkast.
7. Het licht knippert.
8 .De stoppen worden heet.

 

1. De aardlekschakelaar weigert
De aardlekschakelaar dient om de installatie (of bij meerdere aardlekschakelaars een gedeelte)
uit te schakelen bij gevaarlijke situaties.
De aardlekschakelaar in de meterkast dient met een zekere regelmaat gecontroleerd te worden
op de juiste werking. Dit kan simpel door de test knop op de aardlekschakelaar in te drukken.
Als u dit doet, dan dient direct de aardlekschakelaar uit te schakelen.
Gebeurt dit niet dan is het raadzaam een vakman te waarschuwen om de aardlekschakelaar na
te kijken en eventueel vervangen.
Laat U de aardlekschakelaar niet controleren of vervangen dan kan een fout in de installatie of in
een elektrisch apparaat de aardlekschakelaar niet uitschakelen.
Deze situatie is bijzonder gevaarlijk.
U kunt dan een elektrische schok krijgen van de installatie of het defecte apparaat.

Terug naar boven

 

2. De aardlekschakelaar springt uit en u krijgt hem niet meer in
Als de aardlekschakelaar spontaan uitschakelt dient u eerst te kijken waarom dit gebeurt.
Vaak is het een kleinigheid zoals een koffiezet apparaat dat overgelopen is of een waterkoker
die overkookt.
Dan de betreffende stekker uit het stopcontact halen en de aardlekschakelaar weer inschakelen.
Soms is het echter minder eenvoudig.
U weet niet waarom de aardlekschakelaar uitschakelt en als u de aardlekschakelaar weer inschakelt
lukt dit niet. Dan moet u als volgt te werk gaan:

Een aardlekschakelaar beveiligd nooit meer dan 4 groepen (zijn het er wel meer dan is er iets fout).
Zet de groepen die achter de betreffende aardlekschakelaar zitten allemaal uit met de automaat of
met het groepenschakelaartje.
Zet dan de aardlekschakelaar weer in. Blijft de aardlekschakelaar zitten dan één voor één de groepen
weer inschakelen. Komt u bij de groep waar de fout inzit dan schakelt de aardlekschakelaar direct uit.
U weet dan in welke groep de fout zit. Zet deze groep uit en zet de rest van de groepen die geen fout
geven weer aan.
U kunt nu kijken in welk gedeelte van het pand de spanning weg is.
Vaak kunt u dan ook de oorzaak vinden. Zoniet dan is het raadzaam een vakman te waarschuwen.

Terug naar boven

 

3. Installatie delen die vaak een aardlek storing veroorzaken
Vaak zijn het dezelfde installatie delen die storing veroorzaken.
Het is dan ook wijsheid om die delen bij storing even te controleren alvorens een vakman te waarschuwen. Installatie delen die vaak een aardlek storing veroorzaken zijn bijvoorbeeld:

Buitenverlichting aan de wand of in de tuin, buiten wandcontactdozen (stopcontacten),
kabels in de tuin die met graven geraakt zijn, koffiezet apparaten, waterkokers, koelkasten
die ontdooid zijn en weer opgestart worden, wasautomaten en wasdrogers
(vooral condensdrogers waar het waterreservoir van overloopt).

De fout kan ook in de installatie zitten. Let wel, een goed aangelegde installatie kan bijna niet
spontaan een aardlek fout geven.
Het zijn echter factoren van buitenaf die dit wel kunnen. Denk hierbij aan een lekkage in het
platdak of een lekkage in de waterleiding boven in de meterkast. Het is verstandig dit geregeld
te checken omdat er behoorlijke schade kan ontstaan als er te laat actie wordt ondernomen.

Terug naar boven

 

4. Hoe vaak moet u de aardlekschakelaar testen
De aardlekschakelaar dient 1x per maand te worden getest.
Als u dit doet dan garandeert de fabriek een juiste werking.

Uit de praktijk blijkt dat aardlekschakelaars nooit of bijna nooit worden getest.
Als we de mensen dan vragen waarom niet dan blijkt dat mensen het vervelend
vinden als alle apparatuur met een ingebouwde klok (video, wekkerradio, thermostaat etc.)
elke keer opnieuw in te moeten stellen.

Wij adviseren dan om de aardlekschakelaar te testen bij het omzetten van zomertijd naar
wintertijd en ook bij het omzetten van wintertijd naar zomertijd.
U moet de klokken dan toch opnieuw instellen. Zo pakt u de veiligheidstest mooi mee.

Terug naar boven

 

5. Er is helemaal geen spanning meer
Als er helemaal geen spanning meer is dan zijn er 2 mogelijkheden.
Het stroomleverend bedrijf heeft een storing.
Dit kunt u controleren door te kijken of de buren wel spanning hebben.
Of de eigen hoofdzekering is gesprongen.

In de eerste situatie kunt u bellen met het stroomleverend bedrijf.
In de tweede situatie kunt u zelf nagaan of de verdeelkast onder de meter aan de buitenkant
warm aanvoelt. Is dit het geval dan is er sprake van een overbelasting.
U heeft dan meer vermogen afgenomen dan waar de hoofdzekering voor bestemd is.

Dit gebeurt vaak in het voor en najaar als gevolg van extra kachels omdat de CV nog niet
aanstaat of als de wasmachine en droger gelijk aanstaan en dan ook nog de vaatwasser.

Als u zeker weet dat dit het geval is dan moet u het stroomleverend bedrijf waarschuwen.
Deze zal de hoofdzekering vervangen en de kast weer veilig verzegelen.
U mag dit nooit zelf doen, alles onder en aan de meter is verboden om open te maken.
De hoofdzekering kan ook door een kortsluiting defect raken.
Het leidt te ver om hier precies uit te leggen hoe dat kan.
Het is dan echter wel zaak om een vakman te waarschuwen die de kortsluiting kan verhelpen.

Terug naar boven

 

6. Er hangt een brandlucht in de meterkast
Als er een brandlucht in de meterkast hangt dan heeft dit veelal met overbelasting te maken.
U kunt dan het beste nagaan wat er allemaal in huis aan vermogen is aangesloten.
(wasautomaat, wasdroger, vaatwasser, kookplaat, magnetron, oven / grill, etc. ).
U kunt dan een vakman advies vragen of Uw installatie geschikt is voor de aangesloten apparaten.
Vaak hoeft een brandlucht niet het gevolg te zijn van overbelasting.
Een schroef die los geraakt is of nooit goed vast gezeten heeft kan ook vreemde dingen veroorzaken.
Het zal niet de eerste keer zijn dat er een schakelaar totaal verkoolt door een losse schroef.
Ons advies is dan ook, controleer regelmatig de meterkast op extreme warmte ontwikkeling.

Terug naar boven

 

7. Het licht knippert
Als het licht knippert van een enkele lamp, dan kan het lampje aan het einde van zijn levensduur
zijn. Is het echter een hele groep in huis die regelmatig knippert, dan kan de oorzaak ernstiger zijn.

Heel vaak is dit al een voorbode van de in punt 6 genoemde losse schroef of een slecht contact in
de groepenschakelaar. Een enkele lamp kunt u eenvoudig zelf vervangen.
Bij de tweede mogelijkheid is het raadzaam de vakman te waarschuwen.

Terug naar boven

 

8 .De stoppen worden heet
Als de smeltveiligheden (stoppen) te heet worden is dit veelal het gevolg van overbelasting van de
groep. Dit wordt veroorzaakt door b.v. 2 zware apparaten op één groep.
Zware apparaten zijn bijvoorbeeld: wasautomaat, wasdroger, vaatwasser, kookplaat, magnetron, oven / grill, boiler, zonnebank, sauna etc.

Vaak kunt u het probleem verhelpen door een apparaat aan te sluiten op een andere groep.
Bij nieuwe aanleg worden voor alle voornoemde apparaten dan ook aparte groepen gemaakt om
de continuïteit te waarborgen.
In een bestaande situatie is uitbreiding vaak wel mogelijk, alleen gaat dit vaak gepaard met een
zichtbare montage van de installatie.
Uw installateur zal er echter alles aan doen dit zo netjes mogelijk te doen.

Terug naar boven

installatieautomaat

Een installatieautomaat beveiligt de installatie tegen kortsluiting en overbelasting.
Kortsluiting kan bijvoorbeeld ontstaan door een defect in een apparaat.
Bij overbelasting wordt er teveel vermogen van een groep afgenomen.

Dit kan gebeuren als meerdere grote verbruikers aan staan, bijvoorbeeld bij
gelijktijdig gebruik van een waterkoker, een stofzuiger en een koffiezetapparaat.


Maar ook als men een droger koopt en deze op dezelfde groep als de wasmachine aansluit.
Daarom moeten een wasmachine en een droger altijd op twee verschillende groepen aangesloten worden.

Een installatieautomaat heeft dezelfde functie als de oude stoppen, de smeltzekeringen.
Het voordeel van de automaat is dat deze niet defect raakt, maar weer ingeschakeld kan
worden zodra de oorzaak van het uitschakelen verholpen is.

aardlekschakelaarEen aardlekschakelaar is een extra beveiliging van de installatie.
Er kunnen fouten optreden waarbij de installatieautomaat (nog) niet uitschakelt.
Vaak heeft dit te maken met oude apparaten in een vochtige omgeving, zoals een koelkast of vrieskist. Er kan gevaar ontstaan als de aarding van zo'n apparaat niet in orde is.Het apparaat kan dan onder stroom komen te staan zonder dat dit leidt tot uitschakeling van de installatieautomaat. In dat geval biedt de aardlekschakelaar extra veiligheid.

Al bij een kleine lekstroom schakelt de aardlekschakelaar uit.
Zo staat er geen spanning meer op het apparaat en kan je het zonder gevaar aanraken.
Als de aardlekschakelaar uitgeschakeld is ga je als volgt te werk:

 • Schakel de groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uit.
 • Schakel de aardlekschakelaar weer in.
 • Schakel de groepen één voor één weer in.
 • Zodra de aardlekschakelaar weer uitschakelt, laat je desbetreffende groep uit.
  de overige groepen kunnen ingeschakeld blijven.

Veel mensen weten dit niet, maar een aardlekschakelaar moet regelmatig getest worden.
Op de aardlekschakelaar zit een testknop.
Zodra deze wordt ingedrukt moet de aardlekschakelaar automatisch uitschakelen.
Reageert de aardlekschakelaar niet op de testknop, neem dan contact op met uw elektricien.

De veiligheidsaarding heeft een heel speciale functie.

Deze wordt zo genoemd omdat deze draad direct, en zonder onderbrekers naar de
aardelektrode gaat die zo diep in de grond is geplaatst, dat zij altijd in het grondwater staat.

In oude huizen zie je nog wel eens dat er geen aardelektrode/aardpen aanwezig is, maar dat
de waterleiding gebruikt wordt als aarding.

Toen de waterleidingen ook ondergronds nog van koper gemaakt waren gaf dat een prima
aardleiding,
met de huidige kunststof leidingen kan en mag dat niet meer.

Conclusie:

- De aardleiding dient verbonden te zijn met een aardpen.

De aardleiding wordt in sommige gemeenten gekoppeld aan de aarding die deel uitmaakt
vanuit de voedingskabel van uw energiebedrijf.

Een lekstroom kan ontstaan doordat een storing is opgetreden in een apparaat waarbij op het
metalen chassis elektrische spanning komt te staan.
Bij een zogenaamd geaard apparaat zal de lekstroom via de wandcontactdoos wegvloeien.
Bij een niet geaard apparaat, zal bij aanraking de elektrische stroom door het lichaam wegvloeien naar aarde. In beide gevallen is de retourstroom niet gelijk aan de stroom die het huis via de aardlekschakelaar is ingegaan, de aardlekschakelaar treedt in werking voordat de situatie levensbedreigend is geworden.

BIj het aanleggen van een nieuwe groep dient u rekening te houden met het volgende:

Bij het aanpassen van de groepenkast is men verplicht de nieuw te plaatsen eindgroep achter een aardlekschakelaar van maximaal 30mA (=0,03A) te plaatsen.

Met andere woorden: de volledige installatie moet dan worden aangepast en achter twee aardlekschakelaar van maximaal 30mA worden geplaatst en dus ook de wasmachine.
Let wel even op, want er mogen maximaal maar 4 groepen op één aardlekschakelaar.

De aanwezigheid van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is in Nederland volgens de NEN 1010 sinds 1975 verplicht. Ze worden veelal in de groepenkast opgenomen.
In installaties na 1996 en sinds 1 september 2005 is het zelfs verplicht, om in woningen waarvan de bouwvergunning is afgeven na deze datum, alle eindgroepen in de groepenkast verdeeld achter twee aardlekschakelaars van 30mA te plaatsen (bij meer dan twee eindgroepen).

Installatie van zonnepanelen of PV-installatie

 

Wij krijgen regelmatig vragen omtrent de aansluitvoorschriften bij installatie van zonnepanelen.
Voor meer informatie en advies verwijzen wij u graag naar de navolgende informatieve websites:

 

zonnepanelen.nl

solarnrg.nl/hoofdaansluiting

tweakers.net/forum zonnepanelen

Selectiviteit m.b.t. de hoofdzekering

Het maximaal in te voeren vermogen aan zonnestroom is afhankelijk van de aanwezige hoofdzekering. In de standaard woningen is er in de meeste gevallen dit een hoofdzekering van 25A, 35A of 40A. De vuistregel is dat de zekering in de groepenkast factor 1,6 kleiner moet zijn dan de hoofdzekring.

Een aantal voorbeelden:

De hoofdzekering is 1 x 40A. De maximale groepenkast zekering = 40A : 1,6 = 25A. Het maximaal in te voeren zonnestroom bedraagt dan 230V x 25A = 5750W

De hoofdzekering is 1 x 25A. De maximale groepenkast zekering = 25A : 1,6 = 16A. Het maximaal in te voeren zonnestroom bedraagt dan 230V x 16A = 3680W

De hoofdzekering is 3 x 25A. De maximale groepenkast zekering = 25A : 1,6 = 16A per fase. Het maximaal in te voeren zonnestroom bedraagt dan 230V x 16A = 3680W x 3 fases = 11040W

Te installeren vermogen op 1 fase 10500Wp. In te voeren stroom 10500 : 230V = 45,65A. Zekering zonnestroom installatie 50A. Minimale grootte van de hoofdzekering 50A x 1,6 = 80A.

Te installeren vermogen op 3 fase 10500Wp. In te voeren stroom 3500 : 230V = 15,22A. Zekering zonnestroom installatie 16A. Minimale grootte van de hoofdzekering 16A x 1,6 = 3x 25A.


Selectielijst

Hoofdzekering

Zekering groep zonnepanelen

Omvormer
vermogen

Te installeren
vermogen

1 x 25A

1 x 16A

1 x 3680 W

3680 W

1 x 35A

1 x 25A

1 x 5750 W

5750 W

1 x 40A

1 x 25A

1 x 5750 W

5750 W

3 x 25A

3 x 16A

3 x 3680 W

11040 W

3 x 35A

3 x 25A

3 x 5750 W

17250 W

3 x 40A

3 x 32A

3 x 7360 W

22080 W

3 x 63A

3 x 40A

3 x 9200 W

27600 W

3 x 80A

3 x 50A

3 x 11500 W

34500 W

3 x 100A

3 x 63A

3 x 14490 W

43470 W

3 x 125A

3 x 80A

3 x 18400 W

55200 W

3 x 250A

3 x 160A

3 x 36800 W

110400 W

3 x 400A

3 x 250A

3 x 57500 W

172500 W

3 x 500A

3 x 355A

3 x 81650 W

244950 W

3 x 630A

3 x 400A

3 x 92000 W

276000 W

 

Installatie zonnepanelen:

Installatie kleinste pakket ( tot 600 WP)
Het kleinste pakket van drie zonnepanelen mag aangesloten worden op  één groep in uw meterkast, 
de omvormer mag bijvoorbeeld aangesloten worden op een geaarde wandcontactdoos (stopcontact)
op de zolder. Op deze groep mogen ook kleinere verbruikers geïnstalleerd zijn.

Installatie van een groter pakket ( vanaf 600 WP)
Pakketten vanaf 600 WP dienen aangesloten te worden op een aparte groep in de meterkast. Hierbij mogen tussen de omvormer en de meterkast aansluiting geen andere gebruikers worden geplaatst.
De wandcontactdoos waarop de omvormer wordt aangesloten dient gecodeerd als zijnde
“alleen te gebruiken voor zonnepaneelset” (zie ook laatste alinea "aparte groep")

Vervanging huidige elektriciteitsmeter
Uw elektriciteitsmeter moet kunnen meten hoeveel elektriciteit u teruglevert aan het net.
Als uw huidige meter een ferrarismeter is, een meter met een ouderwetse draaischijf wordt de
teveel geproduceerde stroom automatisch teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. 
Er zal altijd gecontroleerdworden of uw meter geschikt is voor teruglevering. Is deze niet geschikt
dan wordt contact opgenomen met het plaatselijk meterbedrijf ( Enexis, Liander) 
De meter wordt vervangen voor een vier telwerk meter (zgn. “slimme meter”), met deze meter
kunt u ook meteen bekijken hoeveel electriciteit u teruggeleverd heeft aan het net.

Aanpassingen in uw meterkast
Afhankelijk van de grootte van de zonnepaneelinstallatie dient gecontroleerd te worden of de hoofdzekering zwaar genoeg is. Indien dit niet het geval is, dient deze verzwaard te worden. Ook kunnen meerdere sets zonnepaneelinstallaties verdeeld worden (indien aanwezig) over meerdere fases (normaliter 3 x 25 A). Als hoofdregel geldt dat bij een hoofdaansluiting van 1 x 35A  er maximaal  5750 wattpiek aangesloten mag worden.

 

Aardlekschakelaar
De zonnepanelen set wordt aangesloten vóór de aardlekschakelaar, dit wordt gedaan om te voorkomen dat grotere vermogensets spanningsverschillen creëren bij het opstarten van de omvormer, waardoor de aardlekschakelaar denkt dat er een aardlek is (stroomlek) en de spanning naar het systeem achter deze aardlekschakelaar uitschakelt.

 

Aparte groep
Afhankelijk van het aansluitvermogen van de zonnepanelen installatie (vanaf 600 Watt) dient een extra groep(en) duidelijk gecodeerd in of buiten de reguliere groepenkast te worden geplaatst, zodat ook voor derden meteen duidelijk is dat dit een aparte groep(en) speciaal voor Zonnepanelen betreft waarmee elektriciteit teruggeleverd wordt.

U heeft behoefte aan een paar extra stopcontacten, u wilt een lichtschakelaar door een dimmer vervangen. Grote uitbreidingen van de elektrische installatie zijn een taak voor de elektricien,
maar er blijven heel wat klussenover die u zelf kunt doen. Daarom is het handig om iets van
elektra af te weten.


Veiligheid staat voorop!
Aan welke elektriciteitsklus u ook begint, vergeet nooit de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

 1. Werk nooit aan een elektrische installatie, waar nog spanning op staat. Schakel de elektriciteit uit door
  de hoofd- op groepsschakelaar om te zetten.
 2. Controleer met een deugdelijke spanningzoeker of u de juiste groep(en) heeft uitgeschakeld.
 3. Zet nooit spanning op een elektriciteitsleiding die nog niet is afgemonteerd.
 4. Gebruik deugdelijk geïsoleerd gereedschap.
 5. Pas op dat de isolatie van de draden niet wordt beschadigd bij het strippen.
 6. De elektrische leidingen worden aangesloten via de aansluitkast van het energiebedrijf. Deze aansluitkast
  is verzegeld en bevat de hoofdzekering. U mag deze aansluitkast NOOIT openen.
 7. Gebruik alleen materialen met CE-keurmerk.
 8. Verlengsnoeren mogen niet worden vastgelegd.
 9. De verlichting in de badkamer moet zo zijn uitgevoerd dat de schakelaar aan de buitenkant is gemonteerd (behalve de wasmachineschakelaar) of minimaal 60 cm van de wastafel, douche of bad.
 10. Voor buitenverlichting en kabels onder de grond moet u VMvK-kabels gebruiken. Dit is een kabel met
  vinylmantel en vinylisolatie rond de koperen kern, inclusief afschermkabel.


   Soort draad   Kleur  (dikte draad in mm2)
   fase-draad (aanvoerdraad)  bruin (2,5 mm2)
   nul-draad (afvoerdraad)  blauw (2,5 mm2)
   schakel- of lampdraad  zwart (1,5 mm2)
   aarddraad  geel/groen (2,5 mm2)

 11. Het energiebedrijf en allerlei wettelijke voorschriften stellen hoge veiligheidseisen aan de elektrische installatie. Brengt u zelf ingrijpende wijzigingen aan, laat die dan door uw elektricien controleren.
  Eventueel kunt u voor alle zekerheid het afmonteren en aansluiten aan uw elektricien overlaten.

De elektrische installatie
De elektriciteit komt uw huis binnen via de aansluitkast, waarin de hoofdzekering zit.
Het energiebedrijf heeft deze kast verzegeld. Van daar loopt de leiding via de eveneens verzegelde kilowattuurmeter
naar de aardlekschakelaar (alleen bij installaties van na 1975), om uit te monden in de meterkast .
De meterkast verdeelt de stroom in groepen, die allemaal met een zekering en een groepsschakelaar beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting. Elke groep voorziet via leidingen een deel van uw huis van elektriciteit.


Zekeringen
De meest gebruikte zekeringen zijn stoppen van 16 ampère, herkenbaar aan een grijs verklikkertje.
De maximale vermogens per groep zijn: 16 ampère x 230 volt = 3.680 watt.

Bij overbelasting slaat de stop uit. Deze moet dan vervangen worden.
In plaats van stoppen worden steeds vaker automatische zekeringen gebruikt (soms in combinatie met een aardlekschakelaar). Deze hebben een zwarte knop die bij overbelasting uitspringt.
Indrukken herstelt de stroomtoevoer weer.

Schakel de stroom pas in nadat de oorzaak van het defect is verholpen. Meestal is één apparaat de boosdoener.
Weet u niet welk, haal dan alle stekkers uit de stopcontacten en maak de zekering in orde.
Sluit de apparaten een voor een aan totdat de zekering opnieuw uitgeschakeld wordt.
In het laatste apparaat zit dan de fout.

Oude draadkleuren
In de loop der tijd zijn sommige draadkleuren veranderd. Let dus extra op als u oude en nieuwe draden met elkaar verbindt. De stroomdraad (aangeduid met de letter P) was groen, maar is nu bruin.
De nuldraad (aangeduid met de letter N) was rood, maar is nu blauw.
De aardedraad was grijs, maar is nu geel/groen.
De zwarte schakeldraad en de niet-geïsoleerde blanke aardedraad zijn gelijk gebleven.


Randaarde
Sinds juli 1997 mogen uitsluitend nog stopcontactdozen met randaarde aangelegd worden, ook in woon- en slaapkamers. In ruimten met een stenen vloer, keukens, badkamers, kelders, garages, schuren en buitenshuis was deze extra beveiliging altijd al verplicht. Het betekent dat de contactdoos aangesloten moet zijn op een beschermleiding, zodat bij kortsluiting de stroom ongehinderd een uitweg kan vinden. Deze beschermleiding is gekoppeld aan de koperen waterleiding (in oudere huizen) of een aardelektrode, een metalen staaf die diep de grond in gaat.

Een bad en/of douchebak van metaal, de waterleiding, kranen, afvoeren en de CV moeten geaard worden met een blanke aarddraad die beschermd wordt met een PVC-elektrabuis. Whirlpool, pompen e.d. in de badkamer moeten aangesloten worden op een eigen elektragroep met een aparte aardlekschakelaar. Bovendien mogen in de badkamer verlichtingsarmaturen, contactdozen en elektrische apparaten uitsluitend worden aangebracht of gebruikt op minimaal 60 cm van douche, bad of wastafel.


Schakelaars en dimmers
Schakelaars en schakelmogelijkheden zijn zo divers, dat wij hierbij wat algemene opmerkingen willen maken.
Werk altijd volgens de gebruiksaanwijzing. Alleen bij tweepolige schakelaars mogen de blauwe draden op de schakelaar worden aangesloten.
Merk bij wisselschakelaars met drie zwarte draden, de draad die is aangesloten op de P-klem met een stukje tape.
De andere twee zwarte draden mogen verwisseld worden.

Vervangt u een schakelaar door een dimmer, kies dan een dimmer met de juiste of een overcapaciteit. Schroef de schakelaar, de ring en de bruine en zwarte draad los. Sluit de draden volgens de gebruiksaanwijzing aan op de dimmer. Zet deze vast in de inbouwdoos en monteer de afdekplaat en bedieningsknop. Behalve op- en inbouwdimmers bestaan er ook snoer- en tafeldimmers voor armaturen die op een stopcontact zijn aangesloten.


Een lamp ophangen
Hang een plafondlamp altijd aan een trekontlaster (haakje), nooit alleen aan de installatiedraden. Verbind installatie- en lampdraden met een kroonsteentje. Sluit u de lamp aan op de centraaldoos, verleng dan zo nodig, na verwijdering van de afdekplaat, met een lasdop de zwarte schakeldraad en maak op de bestaande lasdop van de blauwe nuldraad een aftakking. Zet de afdekplaat terug en monteer het kroonsteentje. Komt de lamp een eind van de centraaldoos, leidt dan een snoer langs het plafond. Hang de lamp aan een losse, in het plafond aangebrachte trekontlaster (haakje).

Verlichting in de tuin
Voor het aanleggen van buitenverlichting gebruikt u spatwaterdichte lasdozen, contactdozen en schakelaars. Deze zijn voorzien van afsluitklepjes en hebben aan de onderkant condensgaten, die u moet doorprikken. Aansluitingen zijn mogelijk vanaf de meterkast, een inbouwdoos of een geaard stopcontact. Om een kabel door de buitenmuur te leiden, boort u een gat van 16 mm.
Bescherm de kabel met een stuk pvc-buis en laat hem uitmonden in een lasdoos. De lasdoos heeft zeven ingangen; breek open welke u nodig heeft en vijl ze glad. Een waterdichte kabelaansluiting maakt u met een wartel en een rubberring.

U kunt kiezen uit leidingen onder of boven de grond. Voor een bovengrondse leiding gebruikt u VMvK-kabel, die u vastzet met kabelzadels, om de 40 cm en maximaal 10 cm vanaf een aansluitpunt. Gebruik voor een ondergrondse leiding een YmvK-as (aardscherm)-kabel. Die heeft een gevlochten metalen mantel voor bescherming en aarding. Ontvlecht een stukje aan beide uiteinden, draai dat tot een draad en breng soldeer aan. Sluit het ene draadeind met een lasdop aan op de geel/groene aardedraad die van binnen komt en het andere op de aarde van de lichtarmatuur.

De kabel moet minstens 50 cm diep worden ingegraven. Tot die diepte beschermt u hem met elektrabuis.
InstalCenter verkoopt ook verplaatsbare buitenverlichting en stopcontacten. Hiervoor mag geen vinyl- of rubbersnoer gebruikt worden, maar alleen neopreen mantelkabel, die bestand is tegen vorst, vocht en zon. Een alternatief is een 12-volts lichtinstallatie, aangesloten op een transformator binnenshuis. Hierop kunt u ook een fonteinpomp aansluiten.

Toch nog advies nodig of wellicht denkt u laat dat maar aan de vakman over,
maak dan een afspraak met Hillebrand Elektroservice.

Hillebrand Elektroservice stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van zijn geleverde groepenkasten en installeert derhalve alleen groepenkasten van de hoogwaardige
A-merken ABB, Hager en Eaton

De keuze voor een merk groepenkast is derhalve een kwestie van een persoonlijke "smaak"


WAARSCHUWING:

Wij willen u waarschuwen voor producten (B-merken) welke op dit moment op de markt zijn die niet voldoen aan de kwaliteit en regelgeving binnen Europa. Deze producten zijn vaak niet voorzien van een Europees erkend keurmerk of voldoen niet aan de gestelde RoHS-richtlijnen.

De hoofdzekering in uw meterkast is voorzien van een zegel. Zegelrecht houdt in dat een
installateur dit zegel van het energiebedrijf in uw meterkast mag verbreken en een nieuw
zegel aan mag brengen. Bij het vervangen van de groepenkast is dit meestal noodzakelijk.
Alleen een erkend installateur kan het zegelrecht aanvragen bij de energiebedrijven.

Het zegelrecht is dan ook bedrijfsgebonden. Na beëindiging van de werkzaamheden brengen
wij een nieuw zegel aan, met hierop een gecertificeerd nummer, welke geregistreerd staat
onder de naam Hillebrand Elektroservice. Aan de hand van dit nummer kan het energiebedrijf
achterhalen wie het nieuwe zegel heeft aangebracht, waardoor misbruik wordt voorkomen.

Het zegelrecht geeft géén recht tot het verzwaren van de hoofdzekering of andere aanpassingen
onder de Kwh-meter! Hiervoor verwijzen wij u naar uw energiebedrijf.

Wat is het verschil tussen een installateur en een erkende installateur?
In 2007 is de Vestigingswet komen te vervallen. In deze wet waren eisen opgenomen waaraan
de elektrotechnische installateurs moesten voldoen. Dus vandaag de dag mag iedereen in
Nederland zich installateur noemen. Voor u als particulier is het dan moeilijk om uit te maken
wie dan de vakman is.

Niet iedereen mag zich erkend installateur noemen. Daarvoor moet je aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen voldoen. Nadat gecontroleerd is dat aan de eisen is voldaan, mag men zich erkend installateur noemen.

Kiest u voor een erkend Installateur, dan maakt u altijd een veilige keuze. De erkende Installateur
is niet zómaar erkend. Hij voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Zo moet hij beschikken over voldoende kennis, werken volgens de juiste normen en in het bezit zijn van de juiste (meet)gereedschappen.

Zegelrecht
Het verwijderen en opnieuw terugplaatsen van een zegel in uw meterkast mag enkel en alleen
worden uitgevoerd door een erkend Installateur, deze is in het bezit van en zegelrechtovereenkomst van het energiebedrijf en het landelijk orgaan voor huisaansluitingen de STEDIN.

Het onbevoegd verbreken van een zegel is strafbaar voor u als eigenaar van de woning.

SEI erkend installateur

 

Een Erkende Installateur vinden:

Zoekt u een Erkend Installateur bij u in de buurt? Twijfelt u of uw installateur erkend is?
Op deze website vindt u eenvoudig een Erkend Installateur.

www.erkendinstallatiebedrijf.nl

Wat is het voordeel van een UNETO-VNI installateur?
Als u in zee gaat met een UNETO-VNI aangesloten installateur biedt u dit flink wat voordelen. Bedrijven die bij UNETO-VNI zijn aangesloten voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen.

Een UNETO-VNI lid moet voldoen aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen.
UNETO-VNI heeft een geschillencommissie en biedt een nakominggarantie tevens moeten
leden van UNETO-VNI dezelfde leveringsvoorwaarden hanteren.
Dus als er iets fout gaat, dan bent u verzekerd van een nette oplossing.

Geschillencommissies
Het kan echter voorkomen dat u met uw installateur van mening verschilt over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Daarom biedt UNETO-VNI u, samen met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen huis, bij een geschil de zekerheid van twee onafhankelijke geschillencommissies.

Garantie
Ook heeft UNETO-VNI voor de aangesloten bedrijven diverse voorwaarden opgesteld voor het sluiten van een overeenkomst. Door deze voorwaarden bent u als klant verzekerd van garantie op het werk en de installaties. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij UNETO-VNI gebruiken deze voorwaarden niet.

aangesloten bij Uneto-Vni

Dit is een stichting die toetst of installateurs aan de juiste vakbekwaamheidseisen voldoen en
geeft voor verschillende vakdisciplines (zoals sanitair, elektra en klimaat) erkenningen uit.
Een erkend installateur herkent u aan de volgende logo's:

"UNETO-VNI, Erkend Installateur, SEI-geregistreerd" of het algemene logo van de SEI

Een erkende installateur vindt u via:

www.perfectwonen.nl of www.erkendinstallatiebedrijf.nl

Met een erkend installateur weet u zeker dat de installateur alle juiste kennis in huis heeft
om het werk goed uit te voeren.

 

SEI Uneto Vni

Offerte:

De door ons uitgebrachte offertes zijn altijd geheel vrijblijvend en verplichten u tot niets.
Als u geen gebruik heeft gemaakt van de door ons uitgebrachte offerte, dan verwijderen
wij na de offertetermijn, uit privacy overweging uw gegevens uit onze administratie.

Uitvoering:

Mochten er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onvoorziene gebreken in uw
elektrische installatie aan het licht komen, dan zullen wij u hierover zo goed mogelijk adviseren.

Betaling:

Bij Hillebrand Elektroservice betaald u pas na de oplevering.

U ontvangt bij oplevering van ons een factuur die u daarna binnen
de gestelde betalingstermijn van 10 dagen kunt voldoen.

waarschuwingWij krijgen regelmatig signalen van klanten dat er elektricïens zijn die zich
onrechtmatig voordoen als zijnde Erkend Installateur, terwijl dit in de praktijk
niet blijkt te kloppen (onrechtmatig gebruik van beschermde logo's en teksten)

 

Waarschuwing:
U bent als huiseigenaar/bewoner zelf verantwoordelijk voor het zegel in uw meterkast.
Het verwijderen van het zegel door een onbevoegd persoon is niet alleen strafbaar,
maar kan ook veel problemen geven bij uitkering van een verzekeringsschade.

 

Hoe weet u zeker dat u te maken heeft met een Erkend Installateur?

- Zoekt u een Erkend Installateur bij u in de buurt?
- Twijfelt u of uw installateur Erkend is?
- Twijfelt u of uw installateur de zegels mag verbreken in uw meterkast?

Er bestaan twee erkenningen registers in Nederland waar u in hun register/website kunt
controleren of u daadwerkelijk te maken heeft met een erkend Installateur.


Opmerking: Een Erkend installteur hoeft echter maar bij één register te zijn ingeschreven.

 

SEI erkend installateur www.erkendinstallatiebedrijf.nl
Sterkin erkend installateur www.sterkin.nl

 

Hillebrand Elektroservice staat ingeschreven in het register van erkendinstallatiebedijf
ook wel aangeduid met de afkorting SEI onder registratienummer: E-19629

Op alle door ons geleverde diensten verlenen wij 5 jaar garantie.

Natuurlijk verlenen we die uitstekende garantie ook op alle producten die we installeren.


Hillebrand Elektroservice - uw vraag is onze techniek